Aké doklady musia byť vo vozidle?

  • Datacho.cz
  • 24. 10. 2019

Každý vodič má povinnosť so sebou voziť vo vozidle isté doklady, ktoré musí predložiť na požiadanie napr. policajnej hliadke. Ak niektorý z týchto dokladov mať pri sebe nebude, môže byť sankcionovaný, či inak právne postihnutý.

Nižšie sú vypísané dokumenty, ktoré každý vodič pri sebe mať musí a ďalej potom tie dokumenty, ktoré u seba musí mať za určitých podmienok. Ako posledné sú tu aj uvedené doklady, ktoré sú nutné pre autobusovú dopravu.

Doklady, ktoré je nutné mať počas jazdy vo vozidle

Vodičský preukaz


•    Skupina A2, B a B + E, C1 a C1 + E – od 18 rokov
•    Skupina C a C + E, D1 a D1 + E – od 21 rokov
•    Skupina A, D, a D + E – od 24 rokov

Občiansky preukaz

Doklad o zdravotnej spôsobilosti

Tento doklad je povinný mať pri sebe vodič starší ako 65 rokov. Prehliadky sú povinné v 65, 68 rokoch a potom každé 2 roky.
Vodič skupiny C, D a pod. nie je povinný mať tento doklad pri sebe. Tento doklad je uložený len u dopravcu.

Malý technický preukaz

Zelená karta

Nazývaná taktiež ako Doklad preukazujúci poistenie zodpovednosti za škodu.

Doklad o oprávnení na podnikanie

•    Koncesia – Pre tuzemskú cestnú dopravu cudzej potreby
•    Eurolicencia – Pre medzinárodnú cestnú dopravu tovaru v rámci EÚ, Nórska, Švajčiarska, Lichtenštajnska a Islandu pre vozidlá nad 3,5 tony.
•    Systém certifikácie podľa 1073/2009 – pre autobusovú prepravu

Záznamy o prevádzke vozidla za posledných 28 dní

V prípade používania analógového tachografu je nutné mať pri sebe „kolieska“. V ostatných prípadoch je nutné mať pri sebe kartu vodiča.

Doklad o nečinnosti vodiča

Prepravné doklady

•    Nákladný list – Vo dvoch vyhotoveniach: Jeden sprevádza tovar a druhý uchováva dopravca po dobu 2 rokov od dátumu prepravy.
•    CMR list – V troch vyhotoveniach: Vodič ho musí mať pri sebe pri preprave zásielok za odplatu, ak miesto prevzatia zásielky a jej dodania leží v dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom Dohovoru CMR.
•    Náložný list – Ide o písomné potvrdenie objednávky prípravy a prevzatia zásielky. Dokladá druh nákladu. Je potrebné ho mať pri sebe pri preprave v rámci SR.

Ďalšie doklady, ktoré je za určitých podmienok potrebné mať pri sebe

Preukaz profesijnej spôsobilosti

V prípade, že nebola zaznamenaná do vodičského preukazu

Vízum

V prípade výkonu práce v krajine, kde je potrebné mať vízum. Zoznam štátov, kde je vízum potrebné, je k nájdeniu na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí.

Zahraničné vstupné povolenia = CEMT

Sú platné medzi členskými štátmi Dohovoru CEMT. Existujú trvalé povolenia na jeden kalendárny rok a krátkodobé povolenia na 30 dní.

•    Jednorazové – Platné pre jazdu tam a späť.
•    Kyvadlo – Pre autobusovú dopravu

Osvedčenie vodiča

Iba pre vodičov, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky.

Nájomná zmluva a doklad o zamestnaní vodiča u dopravcu

Ide o dokument, ktorý musí mať vozidlo, ktoré je prenajaté a riadi ho nájomca alebo jeho zamestnanci.

Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia

Tento doklad vydáva ČSSZ. Môže ho vybaviť vyslaná osoba, čo je zamestnanec alebo osoba zárobkovo činná.

Potvrdenie o oprávnení riadiť vozidlo

Toto oprávnenie musí mať pri sebe vodič nákladného vozidla či autobusu v zahraničí v prípade, že nie je uvedený ako majiteľ vozidla.

Prepravovaný tovar nie je súčasťou colného štatútu spoločenstva

V tomto prípade musia byť vystavené tieto dokumenty:

•    Karnet TIR – doklad, vďaka ktorému je možné prepravovať tovar v rámci zmluvných štátov Dohovoru TIR 1975.
•    Karnet CPD – Vďaka tomuto dokladu je možný dočasný vývoz a dovoz dopravných prostriedkov.
•    Karnet ATA – Je potrebné ho mať pri sebe pre dočasný vývoz.
•    Doklad T1, T2

Preprava nebezpečných vecí, ADR

Bližšie tieto dokumenty popisuje príslušná legislatíva.

Prepravy odpadov

Podľa nariadenia 1013/2006 EÚ a zákona č. 185/2001 Zb. o odpadoch.

Prepravy potravín

Všetky povinné dokumenty stanovuje príslušná legislatíva.

Kabotáž

Stanovuje nariadenie 1072/2009. Kabotážne operácie musia byť doložené dôkazmi o dovoze v rámci medzinárodnej prepravy a o každej inej, ktorú uskutočnil.

Formulár záznamov o dopravnej nehode

Tento dokument sa v aute mať len odporúča.  

Doklad o rozmeroch

Pravidlá pre nutnosť mať tento dokument pri sebe stanovuje zákon č. 261/2000 Zb., § 43a/3. Ak nie sú na štítku vozidiel M2, M3, N2, N3 alebo jazdných súprav tvorených týmito vozidlami a pripojeným vozidlom kategórie O2 uvedené rozmery daného vozidla.

Nutné doklady pre autobusovú prepravu

Okrem vyššie zmienených je vo vnútroštátnej linkovej autobusovej doprave nutné mať pri sebe:

•    Koncesiu
•    Licenciu
•    Cestovný poriadok
•    Tarifu
•    Zmluvné prepravné podmienky
•    Osvedčenie oprávnenia na podnikanie v MHD

V prípade nepravidelnej autobusovej dopravy je potrebné mať pri sebe navyše:

•    Objednávku prepravnej služby
•    Jazdný list EÚ
•    Licenciu pre medzinárodnú autobusovú prepravu cestujúcich vykonávanú pre cudzie potreby (Eurolicencia) – musí byť vždy
•    Osvedčenie pre dopravu vykonávanú pre vlastnú potrebu autobusmi medzi členskými štátmi
•    Jazdný list Interbus – pre príležitostnú dopravu mimo EÚ
•    Povolenie – na prepravu osôb mimo EÚ
•    Doklad o daňovej registrácii – iba v niektorých štátoch