Legislatíva

Potvrdenie o činnostiach

Formulár na potvrdenie činností nezaznamenaných na záznamovom zariadení (napríklad: nedoplnené dáta na karte vodiča).

Nariadenie č. 1054/2020 (Balíček mobility)

zo dňa 15. júla 2020, tzv. balíček mobility, ktorý upravuje nar. 561/2006 (maximálny denný a týždenný čas riadenia, minimálne prestávky v riadení a týždenné časy odpočinku a i.).

Nariadenie č. 403/2016

zo dňa 18. marca 2016, hodnotenie závažnosti jednotlivých priestupkov na najzávažnejšie (NP), veľmi závažné (VZP) a závažné porušenie (ZP) voči nar. č. 561/2016 a č. 165/2014

Nariadenie č. 165/2014

zo dňa 4. februára 2014, o kartách vodičov a tachografoch, zrušení nar. č. 3821/85 („pôvodnej AETR“) a úprave nar. č. 561/2006

Nariadenie č. 581/2010

zo dňa 1. júla 2010, stanovuje maximálne časové úseky na sťahovanie kariet vodičov a tachografov.

Nariadenie č. 561/2006

z 15. marca 2006, upravuje časy povinnej prestávky, max. časy jazdy a ďalšie (zjednodušene povedané nahrádza dovtedy platnú AETR).

Nariadenie č. 3821/85

z 20. decembra 1985, pôvodná „AETR“.