Všeobecné obchodní podmínky

poskytování služeb pro stahování a vyhodnocování dat Datacho

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) upravují provozní podmínky internetového serveru www.datacho.sk, včetně jeho jazykových mutací www.datacho.cz a www.datacho.pl (dále „server“).

Server slouží k nahrávání dat z karet řidičů a tachografů, a k jejich vyhodnocování prostřednictvím serveru. Server je veřejně přístupný registrovaným uživatelům, každý může svá, zde umístěná, data dále použít a při splnění níže uvedených dalších podmínek může další data na server přidávat.

Uživatelem serveru je každý, kdo zobrazuje nebo jinak používá data na serveru umístěná (dále „uživatel“). Vkládat data na server mohou pouze registrovaní uživatelé. Uživatel souhlasí s použitím tzv. cookies, tedy ukládáním údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních uživatele, ve smyslu § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/EC o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.

Zkušebním obdobím se rozumí bezúplatné období, které je poskytováno poskytovatelem serveru uživateli k vyzkoušení služeb serveru.

Provozovatelem serveru je WebDeal s.r.o., se sídlem Šumvaldská 589, 78386 Dlouhá Loučka, IČO: 29462126, DIČ: CZ29462126, zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 55453.

II. Registrace

Každý uživatel, který vkládá data na server, musí být řádně registrován. Registrovaným uživatelem může být pouze podnikatel, jemuž udělí souhlas provozovatel serveru na základě žádosti o registraci. Registrovaným uživatelem mohou být pouze podnikatelé, a to jak právnické, tak i fyzické osoby.

Provozovatel je oprávněn svůj souhlas s registrací kdykoliv vzít zpět a registraci zrušit bez udání důvodu. V takovém případě vrátí provozovatel uživateli, jehož registrace byla zrušena, zpět poměrnou část uhrazené odměny za užívání.

Registrací uživatel projevuje souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů a s využitím těchto údajů pro šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Tento souhlas uděluje registrovaný uživatel jak provozovateli, tak všem uživatelům serveru. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním tohoto souhlasu se ruší registrace uživatele. Provozovatel zpracovává, shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel je za tímto účelem řádně zaregistrován u Úřadu na ochranu osobních údajů.

III. Nahrávání a stahování dat

Registrovaný uživatel je oprávněn na server nahrávat data z tachografů a karet řidičů, prostřednictvím serveru je vyhodnocovat a archivovat.

IV. Cena služeb a platební podmínky

Za využití služeb serveru náleží provozovateli odměna dle platného ceníku. Uhrazením odměny vzniká registrovanému uživateli právo na využití služeb serveru.

V. Odpovědnost provozovatele

Provozovatel nenese zodpovědnost za správně nahraná data, jejich správné vyhodnocení prostřednictvím serveru. Provozovatel serveru výslovně nenese odpovědnost za archivaci dat na serveru, každý uživatel má data uložené na počítači ze kterého byla data nahrána. Server poté provádí sekundární archivaci.
Provozovatel nenese odpovědnost za dostupnost služby serveru vlivem technické údržby nebo výpadku.

VI. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel má právo po vypršení předplaceného období a při neprodloužení na další období odepřít přístup uživateli na server a tím zamezení využívání funkcí serveru.
Provozovatel má právo smazat data uživatele, kterému vypršelo předplacené nebo zkušební období a to nejdříve 10 dní od uplynutí této lhůty.
Provozovatel má právo předčasně ukončit zkušební období uživateli, uzná-li, že je v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

Provozovatel je povinen zajišťovat chod serveru a poskytovat služby, za které bylo zaplaceno. V případě technické poruchy je provozovatel povinen vyvíjet maximální úsilí, aby čas na odstranění poruchy nepřekročil 24 hodin, od okamžiku, kdy se o poruše dozvěděl. V zájmu plynulého provozu serveru je provozovatel povinen provádět údržbu systému zejména v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního volna a klidu.

VII. Ochrana serveru

Je zakázáno jakékoliv další šíření obsahu serveru, pořizování kopií a reprodukcí. Citace jsou přípustné pouze na základě písemného souhlasu provozovatele. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického řešení serveru, jakož i jeho další použití. Dále jsou zakázány změny dat zadaných provozovatelem nebo jinými uživateli. Nikdo není oprávněn dále použít nebo napodobit technické řešení serveru, jeho vzhled, datovou strukturu a know how do serveru vložené.

Tímto postupem není nijak dotčen nárok provozovatele na fakturaci a úhradu služby ani nárok na náhradu případné škody.

VIII. Odstoupení od smlouvy a reklamace

Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a může tak učinit odesláním žádosti na adresu sídla firmy, případně na e-mailovou adresu (info@datacho.cz). V takovém případě uživateli vyčerpáním zaplaceného období zaniká přístup do systému.

Každý uživatel pokud shledá nedostatky v systému, které brání jeho používání, je oprávněn podat reklamaci. Tuu může podat písemně na adresu sídla firmy nebo elektronicky, zasláním na e-mail (info@datacho.cz). Provozovatel prověří okolnosti a danou situaci individuálně a pokud shledá nedostatky, danému uživateli jako kompenzaci prodlouží zaplacené období (maximálně o 1 rok).

IX. Závěrečná ustanovení

Registrací uživatel přijímá tyto všeobecné obchodní podmínky, které vyjadřují svobodnou, pravou a vážnou vůli smluvních stran, prostou omylu, která je vyjádřena oběma stranám srozumitelně. VOP mohou být provozovatelem kdykoliv změněny a v aktuálním znění jsou dostupné na serveru.

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí výhradně právem České republiky. Příslušným soudem pro řešení sporů je Okresní soud v Olomouci.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost 1. března 2017.