Jazda na OUT?

  • Datacho.cz
  • 07. 11. 2019

Čo je to režim OUT?

Režim OUT – „out of scope = mimo pôsobnosti“ nie je príliš využívaný, pretože vodiči, ani sami dopravcovia, často nevedia, ako ho správne používať. Najväčšie obavy majú z cestnej kontroly alebo chýbajúcej legislatívy.

Jediným miestom, kde sa dá o možnosti využitia OUT režimu viac dozvedieť, je návod na obsluhu príslušného tachografu.

Ide o pôsobnosť nariadenia (ES) 561/2006 o práci osádok v cestnej doprave a nariadenia (EHS) 3821/85 (165/2014) o záznamových zariadeniach v cestnej doprave. Význam tohto režimu začína tam, kde sa vyššie uvedené nariadenia neuplatnia. V praxi ide o prípady, keď vozidlo síce tachografom vybavené je, ale jeho využívanie nie je povinné. To môže byť nepovinné buď z druhu dopravy alebo z dôvodu presného určenia a typu vozidla.

Kedy je možné využiť režim OUT?

Ak používate:

•    Vozidlo do 3,5 tony alebo vozidlo na prepravu osôb s najviac 9 sedadlami (vrátane sedadla vodiča) vybavené tachografom.
•    Vozidlo spadajúce do výnimiek podľa článku 3 alebo 13 nariadenia 561/2006.
•    Vozidlo neslúžiace ani preprave nákladov ani osôb – pumpa na betón, iné stroje, pojazdná autodielňa. Dané auto aj napriek tomu bolo vybavené tachografom z výroby a nemožno ho demontovať.
•    Vozidlo, ktoré neplní jednu zo základných podmienok, akou je „cestná doprava“. Cestná doprava je definovaná v článku 4a) „doprava po verejných pozemných komunikáciách“. POZOR: V anglickom jazyku sa tu pracuje s pojmom „cesty“, do ktorých spadá aj chodník a cestička pre cyklistov.

Ak sa nachádzate v:

•    Uzavretom areáli – uzavretý areál je neverejnou komunikáciou, a preto je táto jazda vylúčená z režimu 561/2006. Ide napr. o výrobný závod, logistické centrum alebo prístav (napr. Hamburg). Povinnosť vedenia záznamu vodičmi nastane, keď vojde na verejnú pozemnú komunikáciu. Vodič si musí potom ručným vložením prostredníctvom digitálneho tachografu kartu vodiča činnosti doplniť za dobu, kedy karta nebola vložená.

Ak si správne naštudujete všetky pravidlá a podmienky využitia režimu OUT, nehrozí vám žiadny postih. V opačnom prípade hrozí dopravcovi pokuta v správnom konaní až do výšky 500 000 Kč. Navyše vodičovi môže byť udelená pokuta až do výšky 5 000 Kč v blokovom konaní alebo do 10 000 Kč v správnom konaní.

Ako aktivovať režim OUT?

Režim OUT je možné zapnúť/vypnúť pomocou ovládania konkrétneho tachografu. Vždy sa musí automaticky zrušiť pri vložení/vysunutí karty.

Tento režim si môžete zvoliť buď bez karty vodiča, alebo s vloženou kartou vodiča. V druhom prípade je činnosť zaznamenávaná automaticky. S vloženou kartou je záznam kompletný a nie je ho potrebné nijak dopĺňať.

Ako postupovať pri cestnej kontrole?

V čase zastavenia vozidla je zapnutý režim OUT: V tomto prípade sa zisťuje, či ho vodič využil oprávnene – nespadá pod nariadenie 561/2006.

Režim OUT bol použitý v inú dobu, než je vykonávaná kontrola: Kontrolór bude zisťovať informácie o dôvode použitia tohto režimu. Potvrdenie od dopravcu nie je nutné.