Odkedy musia mať dodávky tachograf?

  • Datacho.cz
  • 01. 09. 2020

Balíček mobility (nariadenie č. 1054/2020), ktorý bol prijatý 15. 7. 2020, mení nariadenie č. 561/2006, kde do článku 2, ods. 1 vkladá nové písmeno:

"aa) tovar v medzinárodnej doprave alebo v kabotáži vozidlami, ktorých maximálna prípustná hmotnosť vrátane návesu alebo prívesu prekračuje 2,5 tony, a to od 1. júla 2026, alebo".