Pravidlá pre nakladanie s kartou dielne

  • Datacho.cz
  • 15. 08. 2019

Pravidlá nakladania s pamäťovou kartou dielne systému Digitálny tachograf – práva a povinnosti držiteľa karty

Predtým, než začnete používať Digitálny tachograf, je potrebné, aby ste poznali všetky pravidlá na používanie pamäťovej karty.

Nižšie sú uvedené práva a povinnosti držiteľa pamäťovej karty dielne systému Digitálny tachograf (ďalej len „Karta“).

Karta môže byť používaná len v súlade s uvedenými pravidlami:

1)      Za správne používanie a fungovanie karty úplne zodpovedá jej držiteľ. Držiteľ je povinný kartu využívať len v systéme pre digitálny tachograf. Činnosti, ktoré môže držiteľ s kartou vykonávať sú ďalej špecifikované v nariadení Komisie (ES) č. 1360/2002.

2)      Za správnosť údajov na karte nesie zodpovednosť jej držiteľ – nesmie ju sfalšovať, nesmie ničiť zaznamenané a uchovávané údaje na karte aj záznamovom zariadení, nesmie ju poskytnúť, ani oznámiť PIN inej osobe. Držiteľ karty je zodpovedný za akékoľvek jej zneužitie.

3)      Úkony, ktoré by viedli k pozmeneniu, potlačeniu alebo zničeniu uchovávaných alebo zaznamenaných údajov na karte a záznamovom zariadení sú prísne zakázané.

4)      Každý držiteľ karty je oprávnený využívať a vlastniť iba jednu kartu na jedno poverené pracovisko. Môže využívať len tú kartu, ktorá je vydaná na jeho meno, nie je chybná a nevypršala jej platnosť. V súvislosti s týmto nesmie právnická alebo fyzická osoba (servisné stredisko) v súlade s ustanovením kapitoly VI. nariadenia č. 1360/2002 vlastniť pamäťovú kartu podniku.

5)      Najneskôr do 7 dní od zistenia nefunkčnosti alebo poškodenia karty je jej držiteľ povinný túto skutočnosť oznámiť a kartu odovzdať na Úrade obce s rozšírenou pôsobnosťou. Podľa potreby je tu tiež povinný požiadať o vydanie karty novej. Úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou vydá novú kartu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa podania žiadosti držiteľa.

6)      Najneskôr do 7 dní od zistenia straty alebo odcudzenia karty je jej držiteľ povinný požiadať o novú kartu. Táto žiadosť musí byť podložená protokolom príslušného orgánu štátu, kde ku krádeži došlo. V prípade straty je nutné doložiť čestné vyhlásenie. Lehota na podanie žiadosti začína dňom, kedy držiteľ karty mohol žiadosť skutočne prvýkrát podať – od okamihu, keď sa o odcudzení/strate dozvedel.

7)      Najneskôr do 15 dní pred uplynutím platnosti karty je držiteľ povinný podať žiadosť o jej obnovenie. Následne mu bude vydaná karta nová.

8)      S kartou musí nakladať a uchovávať tak, aby nedošlo k jej tepelnému a mechanickému poškodeniu (napr. vo vhodnom obale).