Pravidlá pre používanie karty podniku

  • DATACHO.sk
  • 14. 06. 2019

Dodržiavanie nariadenia aj správna starostlivosť

Majiteľ, alebo ak chcete držiteľ karty podniku, má za kartu priamu zodpovednosť. To znamená, že ručí za jej správne fungovanie a používanie v podniku. Pri jej používaní zároveň musia byť dodržané všetky pravidlá a ďalšie povinnosti, ktoré zodpovedajú nariadeniu komisie (ES) č. 1360/2002. Okrem iného karta musí byť uchovávaná v správnom prostredí, a tak, aby nedochádzalo k jej tepelnému či mechanickému poškodeniu.

Zároveň musí mať používateľ aj majiteľ karty jasný prehľad o všetkých dátach, ktoré sa na karte nachádzajú. Nesmie dôjsť k zneužitiu dát a dáta nesmú byť odovzdávané tretím osobám. Za akýkoľvek únik informácií či zneužitie karty je zodpovedný práve držiteľ karty. S kartou sa potom manipuluje tak, aby nedošlo k úniku, zmene alebo zničeniu údajov, ktoré karta poskytuje.

Kto je držiteľom karty a čo robiť pri poškodení?

S nijako nepoškodenou, stále platnou kartou, môže nakladať iba takzvaný držiteľ karty. Držiteľom karty je fyzická alebo právnická osoba, na ktorej meno bola karta vydaná. Podľa ďalšieho nariadenia potom táto osoba nesmie vlastniť pamäťovú kartu dielne.

Držiteľovi karty vznikajú povinnosti aj v prípade, že sa karta stane nefunkčnou alebo je poškodená. V takom prípade je nutné túto kartu odovzdať na úrade obce s rozšírenou pôsobnosťou, a to maximálne do siedmich dní od zistenia tejto zmeny. Na tom istom mieste je možné zažiadať o kartu novú, ktorá musí byť vydaná najneskôr päť pracovných dní po tom, čo o ňu bolo požiadané.

Nahlásenie na úrade musí prebehnúť tiež za situácie, že je karta stratená či odcudzená. Najneskôr do siedmich dní od zistenia straty karty je nutné požiadať o novú kartu. Žiadosť musí byť doplnená buď o čestné vyhlásenie, že bola karta stratená, alebo o protokol o krádeži danej karty.

V prípade, že dochádza k ukončeniu platnosti karty, je držiteľ povinný požiadať o obnovenie platnosti, a to najneskôr 15 pracovných dní pred vypršaním. Táto žiadosť sa, rovnako ako všetky predchádzajúce žiadosti, podáva na obecnom úrade.