Aký tachograf má byť vo vozidle

Aký tachograf má byť vo vozidle? Povinnosť mať tachograf v určitých vozidlách je tu už pekných pár rokov. Nie vždy však existovali inteligentné digitálne tachografy, aké sa používajú teraz. V dnešnej dobe existujú dva základné typy, a to tachograf analógový a digitálny. Analógový tachograf sa využíval do roku 2006. Potom sa začal používať tachograf digitálny. V roku 2012 ho vystriedal digitálny s IMS signálom. Od júna 2019 sú v prevádzke inteligentné digitálne tachografy. V jednotlivých obdobiach sa riadilo používanie jednotlivými nariadeniami. Tu je prehľad:  


Nové Mýto – Ako registrovať vozidlo a kde vyzdvihnúť novú palubnú jednotku?

Všeobecné informácie V Českej republike bude od 1. decembra 2019 sprevádzkovaný nový satelitný mýtny systém. Bude potrebné si vyzdvihnúť novú palubnú jednotku, na ktorú je nutné zložiť kauciu vo výške 2 468 Kč. Tieto nové palubné jednotky budú musieť byť trvale elektricky napájané prostredníctvom palubnej zásuvky (12/24 V), alebo prostredníctvom trvalého napojenia do napájacej elektrickej sústavy daného vozidla. Množstvo a rozsah dokumentov potrebných na úspešnú registráciu do nového mýtneho systému sa oproti terajšiemu systému nijako nemení.   Dôležité dáta 30. novembra 2019 – Posledný deň funkčnosti existujúcich palubných jednotiek od spoločnosti KAPSCH. 1. december 2019 – Sprevádzkovanie nového satelitného...


Pravidlá pre nakladanie s kartou dielne

Pravidlá nakladania s pamäťovou kartou dielne systému Digitálny tachograf – práva a povinnosti držiteľa karty Predtým, než začnete používať Digitálny tachograf, je potrebné, aby ste poznali všetky pravidlá na používanie pamäťovej karty. Nižšie sú uvedené práva a povinnosti držiteľa pamäťovej karty dielne systému Digitálny tachograf (ďalej len „Karta“). Karta môže byť používaná len v súlade s uvedenými pravidlami: Za správne používanie a fungovanie karty úplne zodpovedá jej držiteľ. Držiteľ je povinný kartu využívať len v systéme pre digitálny tachograf. Činnosti, ktoré môže držiteľ s kartou vykonávať sú ďalej špecifikované v nariadení Komisie (ES) č. 1360/2002. Za správnosť údajov na...


Pravidlá pre nakladanie s kartou vodiča

Práva a povinnosti používateľa pri používaní pamäťovej karty vodiča systému tachograf Zodpovednosť za správnu manipuláciu a funkčnosť karty vodiča Pamäťová karta vodiča systému Digitálny tachograf (ďalej len „karta vodiča“) môže byť používaná iba v súlade s prílohou IB nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Držiteľ tejto karty zodpovedá okrem iného aj za jej správne fungovanie a za jej správne použitie, a to iba v systéme pre digitálny tachograf. Zákaz falšovania a ničenia údajov Falšovanie a ničenie údajov z karty vodiča je prísne zakázané. Držiteľ karty s ňou musí teda nakladať tak,...


Pravidlá pre používanie karty podniku

Dodržiavanie nariadenia aj správna starostlivosť Majiteľ, alebo ak chcete držiteľ karty podniku, má za kartu priamu zodpovednosť. To znamená, že ručí za jej správne fungovanie a používanie v podniku. Pri jej používaní zároveň musia byť dodržané všetky pravidlá a ďalšie povinnosti, ktoré zodpovedajú nariadeniu komisie (ES) č. 1360/2002. Okrem iného karta musí byť uchovávaná v správnom prostredí, a tak, aby nedochádzalo k jej tepelnému či mechanickému poškodeniu. Zároveň musí mať používateľ aj majiteľ karty jasný prehľad o všetkých dátach, ktoré sa na karte nachádzajú. Nesmie dôjsť k zneužitiu dát a dáta nesmú byť odovzdávané tretím osobám. Za akýkoľvek únik informácií...